واکنش رائزی به سوالی درباره فوت مهسا امینی و تجمعات: صدای اعتراض به گوش می رسد
رئیس جمهور در خصوص اعتراضات در ایران نیز گفت: اعتراضات چه تجارت باشد و چه مسائل مختلف، همیشه شنیده شده و شنیده می شود، اما باید بین اعتراض و مزاحمت تفاوت قائل شد. هیچ کس آزار و اذیت را نمی پذیرد. امروز آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که در محافل عملی، سیاسی و فرهنگی و رسانه ای نظرات مختلفی بیان می شود، اما اعتراض با مزاحمت متفاوت است.