واکسن ها هنوز راهی برای نجات از مرگ هستند
در همین زمان سال گذشته، در اواسط مرداد ماه، بیش از ۸۰ میلیون ایرانی در آرزوی تزریق واکسن کرونا در کشور بودند. به همین دلیل برای رسیدن به آن و تزریق به کشورهای همسایه سفر می کردند. اکنون پس از گذشت حدود یک سال واکسن وجود دارد اما شهروندان تمایلی به تزریق آن ندارند.