هیچ این سیستم ای {برای تغییر} وزیر ملت {وجود ندارد}منصفانه تأمین آگاه گمانه زنی ها مبنی بر تنظیم وزیر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتصاب واحدی شناخته شده به عنوان دبیر شورای برتر ایمنی سراسری را تکذیب کرد.