هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی
هورمون های گیاهی تنظیم کننده های رشد هستند که به طور طبیعی توسط گیاه تولید می شوند یا به طور مصنوعی برای کنترل برخی فرآیندهای فیزیولوژیکی ساخته می شوند. در حال حاضر پنج گروه مختلف از تنظیم کننده های گیاهی در سراسر جهان شناخته شده اند که کاربردهای زیادی در کشاورزی و باغبانی دارند.