هوای تهران برای گروه های ظریف ناسالم استشاخص آلودگی هوای تهران در جاری حاضر ۱۰۳ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا برای گروه های ظریف ناسالم است.