همسر شالیر رسولی: گوران اعدام شود
سلام شهیدی، همسر شالیر رسولی گفت: شالیر به پنجره رسید و همچنان در حال کمک بود. همسایه ها به او فریاد زدند که خود را پرت نکن. گفتند حالا پلیس می رسد و هیچکس جرات نمی کند در خانه گوران را بشکند و وارد آنجا شود. چون اسلحه داشت و بعد همسایه ها دیدند شلیر ناگهان از پنجره افتاد. می گویند گوران در آخرین لحظه با او جنگید و شلیر در این مبارزه سقوط کرد.