هشدار با توجه به سوء استفاده اجتناب کرده اند داده ها خصوصی همراه خود کشتی شکایت به پلیس راهور
اخیراً در مواردی تبصره شد که پیامکی جامد همراه خود رسیدگی شکایت پلیس راهور برای برخی اجتناب کرده اند رانندگان کشتی شده است که اجتناب کرده اند ساکنان درخواست شده است شده برای پیگیری ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل شکایت، لینک جامد را وارد کنند.