هرجا مردمی هست، مجلسی هم هست
دکتر مصدق مجبور شد مجلس را ترک کند و مقابل مجلس در میدان بهارستان ایستاد و نطقی پرشور ایراد کرد: «..ای مردم! شما خیرخواهان و وطن پرستانی که اینجا جمع شده اید، اینجا مجلس است و آنجا (با اشاره به ساختمان مجلس) که عده ای مخالف مصالح کشور هستند مجلس نیست. جایی که مردم هست، مجلس هم هست…»