هجوم راهبردی امریکا و انگلیس به شبه قاره
جنگ اوکراین و برنامه‌های جهانی امریکا و انگلیس برای نظم تک‌قطبی جهانی که به اولویت مهار و مدیریت روسیه و چین تأکید بیشتری تولید کرده، بر اهمیت جایگاه ژئوپلتیک و جغرافیاسازی برای گشودن جبهه‌های جدید بحران‌سازی علیه روسیه، چین و ایران، افزوده است.

رژیم لاغری سریع