نیوزیلند درگیر مشارکت امنیتی جزایر سلیمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین است
{در این} پیش‌نویس آمده است: چین می‌تواند بنا به خواستن شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود موافقت جزایر سلیمان اجتناب کرده اند کشتی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات مناسب در جزایر سلیمان بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقف کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} جزایر سلیمان حرکت تنبل. جزایر سلیمان علاوه بر این “تمامی چشم اندازها اجباری” را فراهم خواهند کرد.