نماینده مجلس: گشت ارشاد کشور را امن کرد/ با این روش ها هیچکس چادر نمی شود
رشیدی کوچی گفت: متأسفانه برخی موضوع مهم حجاب و آسیب هایی مانند بدحجابی را تنها به موضوع گشت ارشاد گره زده و اجازه نزدیک شدن به آن را نمی دهند. با برچسب های نادرست فضای سختی را ایجاد کرده اند که اگر فردی در این مورد صحبت می کند و نظری دارد باید با حجاب موافق باشد و این نگران کننده است.