نماینده خبرگان رهبری: برخورد اجباری با نزدیکان امام خمینی عمدی استهاشم زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری: جریان فکری و سیاسی در نظام جمهوری اسلامی می خواهد همه گفته های بنیانگذار انقلاب اسلامی و سیاست نظام را با افکار ایشان منطبق کند و تلاش می کند انقلاب را در جهت مصادره کند. افکار و سیاست های سیاسی خودش.