نقشه پنهانی برای تخریب بافت تاریخی شیراز؟
از دستگیری اسکیت بورد و تعطیلی کتابخانه ها تا ممنوعیت دوچرخه سواری برای زنان و ماجرای ناتمام تخریب خانه های قدیمی و بافت تاریخی شیراز. این آخرین اتفاق اما عجیب است و اگرچه دولت و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مدعی هستند که این تخریب ها متوقف شده است، اما شواهد نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد.