نامه احسان طبری اجتناب کرده اند زندان به دکتر سروش: "همسانی عقیدتی میان ما (در واقع اجتناب کرده اند سمت من) نزدیک به حصول است"
این نامه را اطمینان حاصل شود که آشنائی به خدمتتان نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمناً به اطلاعتان برسانم کدام ممکن است نزدیکی هر دو حتی همسانی عقیدتی میان ما (در واقع اجتناب کرده اند سمت من) حاصل شده هر دو نزدیک به حصول است.