مکزیک؛ تجلیل اجتناب کرده اند خرهای سختکوش در روز جهانی کارمند (فیلم)نمایندگی کنندگان {در این} فستیوال خرهای شخصی را اجتناب کرده اند بالا به همان اندازه سم همراه خود لباس‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذهیبات مخلف عادی این ملت پوشاندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند خرها به لباس شخصیت‌های تلویزیونی مکزیک مزئن شدند.