موج جدید اخراج معلماناخراج اساتید دانشگاه در ایران اتفاق جدیدی نیست و در چند دهه اخیر بارها دیده و شنیده شده است. یکی از پرونده های جنجالی اخراج اساتید در سال های اخیر، پرونده دکتر بیان عبدالکریمی، استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی بود.