مهاجر از رئیس به «دادگاه ویژه روحانیت» گزارش داد!
یادآور می‌شود، طی ۱۵ ماه گذشته، سیزدهمین رئیس‌جمهور، ابراهیم رئیسی، در انجام وظایف قانونی و شرعی خود به‌عنوان مقام مسئول جمهوری اسلامی ایران و شخصیتی معنوی، سخنانی و رفتاری داشته است که خواستار باید ناکارآمدی دولت او را بررسی کند.