منقل سوزی در پیتزا فروشی در پل غدیر – خبرگزاری مهر ، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفرهاد کافی آهنگران در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به حادثه منقل سوزی در اصفهان تصدیق شد: این حادثه ساعت ۹:۱۲ صبح به وسط فرماندهی عملیات منقل نشانی اصفهان اطلاع گرفت.

وی همراه خود ردیابی به اعزام نیروهای امدادی ایستگاه چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم برای کاهش رسانی ذکر شد: خوشبختانه منقل در کمترین زمان بالقوه مهار شد.

سخنگوی گروه منقل نشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها امنیت شهرداری اصفهان ذکر شد: دلیل برای این حادثه توسط دست تجزیه و تحلیل است.