منقل سوزی در قلمرو تجاری در سرزمین های اشغالی توسعه کشف شد
گروه منقل نشانی رژیم صهیونیستی اجتناب کرده اند شیوع منقل سوزی در عمق در یک واحد قلمرو تجاری در «شلومزیون» در دره اردن خبر داد. ساختمانی کدام ممکن است منقل سوزی در آن رخ داده منصفانه واحد تولیدی شامل چرخ دنده شیمیایی آسیب رسان است.