منصفانه فنجان سنگی ۵۰۰۰ ساله را اختراع کنید


حسینعلی فضلی فرمانده یگان ایمنی میراث باکلاس استان زنجان در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در زنجان اجتناب کرده اند اختراع منصفانه تأثیر تاریخی در زنجان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: قطعه تاریخی اختراع شده منصفانه جام سنگی خاکستری رنگ متعلق به جیرفت، کرمان: گذشته تاریخی باکلاس علمای استان به همان اندازه هزاره سوم پیش اجتناب کرده اند میلاد.

فرمانده یگان ایمنی میراث باکلاس استان زنجان افزود: نیروهای یگان ایمنی پس اجتناب کرده اند اکتسابی گزارشی مبنی بر ورزش باندی در زمینه قاچاق آثار باستانی در زنجان، پس اجتناب کرده اند انجام منصفانه کار اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ اصل قضایی منزل متهم را تفتیش کردند. . این امر در نتیجه اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط این قطعه تاریخی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان تخفیف ۲ نفر دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جام تاریخی نیز ضبط شد.

فضلی همراه خود تاکید بر اهمیت بناهای تاریخی فرمان اظهار داشت: آثار باستانی جزء مهمی اجتناب کرده اند سنت غنی این قلمرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اجتناب کرده اند افراد، شوراها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاران تقاضا داریم در صورت تبصره هرگونه رفتار نامشخص همراه خود شماره تلفن ۳۳۰۳۳۳۵۰ تصمیم بگیرند. هر دو یگان ایمنی میراث باکلاس استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو شماره تلفن یگان ایمنی میراث باکلاس ملت را به شماره ۰۹۶۶۲ گزارش دهید.

وی افزود: {افرادی که} جستجو در کسب ثروت اجتناب کرده اند طریق کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اموال تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس هستند، بدانند کدام ممکن است ماموران ما همراه خود همکاری نیروی انتظامی شهرستان به صورت در یک روز واحد زمانی اماکن تاریخی را رصد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاوشگران غیرمجاز را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس اعلان عرضه می دهند. IOS.” اجتناب کرده اند بین برداشتن.

انتهای پیام/ ۷۳۰۰۵
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید