منصفانه داروی آزمایشی برای معامله با بیماری آلزایمرمحققان در جاری کار بر روی قرصی هستند کدام ممکن است ممکن است به اشخاص حقیقی تحت تأثیر آلزایمر در سطوح اولین کمک تدریجی به همان اندازه توانایی های در نظر گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حافظه شخصی را افزایش بخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور بی طرفانه اقامت تمدید شده تری داشته باشند.