مقام آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/ هواپیماها در شرایط گرم با حداکثر مسافر و بار پرواز نکنند.
مقام آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد تنها یک عامل در باند فرودگاه نبوده و سازمان یک سری عوامل و اتفاقات را بررسی کرده است و اتفاقات زنجیره ای از عوامل است و نمی تواند وجود داشته باشد. یک عامل باشد