معمای تا حد زیادی با توجه به صنوبر به رادوشوویچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم حاضر سند به فیفا


به مشاوره فانئوس،

پس اجتناب کرده اند بازرسی اسناد پولی تجهیزات گلف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آن در موقعیت یابی کیدال خاص شد کدام ممکن است ابراهیم شکوری معاون اجرایی سابق این تجهیزات گلف ۷۹۲ میلیون تومان بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ باید در نظر گرفتن البیض برگردانده شود. شکوری اعتراض کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد کدام ممکن است این قیمت بازدید سفید به هند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۰۰۰ یورو به رادوشوویچ صنوبر کرده است.

با این حال پیگیری ها اجتناب کرده اند تجهیزات گلف پرسپولیس نماد می دهد کدام ممکن است مدارکی کدام ممکن است ابراهیم شکوری در خصوص صنوبر ۱۸ هزار یورو به رادو عنوان کرده در تجهیزات گلف فعلی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سرخپوشان نیز هنگام حاضر دلایل به فیفا {در این} مورد این سند را حاضر نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر کرده اند. ۱۸ هزار یورو به این شرکت کننده کدام ممکن است مشمول تصمیم صادره اجتناب کرده اند سوی فیفا نمی شود.

ابراهیم شکوری کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تخلیه بدهی ۷۹۲ میلیون تومانی در موقعیت یابی کدال، اسناد صنوبر ۱۸ هزار یورویی رادوشویچ را در دنیای آنلاین ما (۲۶ فروردین) آشکار کرده بود، ۲۵ فروردین نیز به صورت حضوری در تجهیزات گلف پرسپولیس حاضر شد. نیمه پولی تجهیزات گلف پرسپولیس با این حال نکته حائز اهمیت اینجا است کدام ممکن است ۱۸ هزار یورو طلب شکوری {به دلیل} نداشتن مدارک در تجهیزات گلف پرسپولیس در توضیحاتی کدام ممکن است سرخپوشان به فیفا در پرونده رادوشوویچ داده اند لحاظ نشده است. اگر پرونده ای مطرح می شد، جریمه ۸۶۶۰۰۰ یورویی رادو را کاهش می داد.

شکوری تایید کرد کدام ممکن است مدارک را دیر یا زود به تجهیزات گلف پرسپولیس عرضه داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است این مدارک مفقود شده هر دو بازرسی نشده باشد. موضوعی کدام ممکن است تفاوتی همراه خود ادعای رادوشویچ ندارد، یعنی عدم احتساب صنوبر ۱۸ هزار یورویی، حدود ۵۴۰ میلیون تومان ضرر را برای سرخپوشان رقم زد.

این تجهیزات گلف قصد دارد رادوشوویچ را پس اجتناب کرده اند صدور تصمیم ۸۶۶ هزار یورویی علیه تجهیزات گلف پرسپولیس توسط فیفا به جیب دادگاه برتر بازی (CAS) ارجاع دهد، با این حال همراه خود ملاحظه به اینکه جیب دادگاه CAS محل حاضر مدارک جدید نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها مدارک زودتر مورد بازرسی قرار خواهد گرفت. سرخپوشان جایگزین حاضر سند ۱۸ هزار یورویی را نخواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو همراه خود ملاحظه به عدم حاضر دیر یا زود مدارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو به مشاوره شکوری، ضرر ۵۴۰ میلیون تومانی به پرسپولیس وارد شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه پول.

در واقع اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است ۱۸۰۰۰ یورو در مجموع ۸۶۶ هزار یورو (حدود ۲۶ میلیارد تومان) برای رادو رقم قابل توجهی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف پرسپولیس {به دلیل} مراقبت نشده مدیران سابق شخصی به صنوبر این مبلغ محکوم شده است. بالقوه است ۵۴۰ میلیون تومان به اضافه ضرر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره کسی به فرماندهی این قصور نخواهد بود. به نظر می رسد مانند است حداقل منصفانه بار دائمی مسئولان برگزارکننده وارد حرکت شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه قراردادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین صحنه های غیرمعمول در تجهیزات گلف ها خاص شود.

انتهای پیام/