مصر شورش نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوروش استعفا داد
سرمربی پرتغالی کارکنان سراسری فوتبال مصر پس اجتناب کرده اند ناکامی این کارکنان در صعود به جام جهانی اجتناب کرده اند هدایت این کارکنان استعفا داد.