مشکل معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و فرار برخی از مودیانرئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: در مناطق آزاد گاهی فعالان اقتصادی معافیت مالیاتی ۲۰ ساله را دور می زنند. آنها برای ۲۰ سال دیگر آزاد شدند.