مشکلات دیابت – مشکلات رژیم غذایی را به حداقل برسانید

دیابت شیرین خوب اختلال متابولیک است کدام ممکن است روزی رخ می دهد کدام ممکن است سلول های بتای پانکراس، یعنی جزایر لانگرهانس، در موقعیت به ساخت مقدار کافی انسولین برای جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قند خون نباشند.

دیابت نوع ۱، یعنی IDDM (دیابت قندی تکیه کن به انسولین)، عموماً در تأثیر تخریب خودایمنی سلول‌های بتای پانکراس کدام ممکن است پروتئین انسولین ساخت می‌کنند، تحمیل می‌شود. هیچ اقدام ایمنی شناسایی شده است ای {وجود ندارد} کدام ممکن است بتوان اجتناب کرده اند آن در مخالفت با دیابت نوع ۱، یعنی IDDM (دیابت قندی تکیه کن به انسولین) استفاده کرد، از اکثر قربانیان در زمان آغاز، مفید هستند. رژیم غذایی دیابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی {نمی تواند} این دسته اجتناب کرده اند دیابت را واژگون هر دو اجتناب کرده اند آن پیشگیری تدریجی. اگرچه همه اینها دیابت ممکن است هم کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بزرگسالان را مبتلا تدریجی، با این حال به آن است لقب “دیابت جوانان” داده اند از اکثر اسبابک ها در کودکان رخ می دهد.

دیابت نوع ۲، یعنی NIDDM (دیابت شیرین غیر تکیه کن به انسولین)، از دوام به انسولین در درجه احساس است کدام ممکن است {به دلیل} تلفیق ترشح انسولین معیوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام به انسولین رخ می دهد. معمولاً ابتدا همراه خود امتحان شده برای اصلاح ورزش جسمی مربوط به رژیم غذایی دیابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش پوند معامله با تبدیل می شود. این اقدامات ممکن است حساسیت به انسولین را ترمیم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیابت نوع ۲ اجازه می دهد به همان اندازه سال های بلند مدت مدیریت رضایت بخشی گلوکز را به بازو آورند.

دیابت نوع ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوع ۲ هر ۲ بیماری مزمن غیر قابل معامله با هستند. همراه خود این جاری، اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است انسولین اجتناب کرده اند تذکر پزشکی به راحتی در دسترس است قرار گرفت، قابل معامله با بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون معمولاً همراه خود مختلط اجتناب کرده اند رژیم غذایی دیابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت سبک اقامت معامله با می‌شوند.

دیابت شیرین مشکلات زیادی را در قربانیان شخصی تحمیل می تدریجی. در صورتی کدام ممکن است بیماری به مقیاس کافی تحمل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منع قرار نگیرد، مشکلات حاد قابل انجام است رخ دهد. مشکلات تمدید شده مدت شدید مربوط به مشکلات قلبی، نارسایی مزمن کلیه، آسیب شبکیه، آسیب عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب میکروواسکولار کدام ممکن است ممکن است در نتیجه اختلال نعوظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ضعیف شود، بیشتر اوقات نتیجه معامله با ناکافی این بیماری است. همراه خود این جاری، مدیریت کافی دیابت در کنار همراه خود افزایش نظارت بر مدیریت فشار خون، رعایت رژیم غذایی دیابتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عناصر سبک اقامت قابل انجام است نمایه خطر مشکلات فوق را افزایش بخشد.

متنوع اجتناب کرده اند مبتلایان دیابتی در بالای همه چیز درجه قند خون شخصی اشکال دارند. حتی افرادی که به طور مکرر بازی می کنند باقی مانده است با توجه به اینکه چه چیزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مقدار بخورند سردرگم هستند. بدون در نظر گرفتن مدت تمدید شده تری همراه خود دیابت مقابله کنید، مقابله همراه خود این بیماری برای شما ممکن است سرراست تر است.

اگرچه ترتیب قند خون ممکن است پیچیده باشد، با این حال غیر قابل تصور نیست. متغیرهای زیادی موجود است کدام ممکن است بر قند خون تأثیر می گذارد، اجتناب کرده اند جمله خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو، استرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونت، بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل خواب. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ترتیب قند خون خوب علم از واقعی نیست، باید به طور مرتب همراه خود دکتر هر دو متخصص مصرف شده شخصی تحقق کنید به همان اندازه رژیم دیابتی را کدام ممکن است مخصوص خواهید کرد ترتیب شده است، این سیستم ریزی کنید.

اجتناب کرده اند آنها سوالاتی بپرسید، روال شخصی را همراه خود آنها {در میان} بگذارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دکتر شخصی تصمیم بگیرید به همان اندازه او را با توجه به پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات بالقوه شخصی مطلع کنید.

این اندیشه برتر است کدام ممکن است خوب دفترچه غذایی داشته باشید، کدام ممکن است در آن طیف گسترده ای از غذاهایی را کدام ممکن است می خورید، به در کنار مقیاس تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه قند خون بعد اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این هر گونه دانش مفید عکس کدام ممکن است قابل انجام است دکتر خواهید کرد به آن است خواستن داشته باشد، سند کنید.

بازدید اجتناب کرده اند خوب متخصص خالص هر دو دکتر متفاوت نیز ممکن است اندیشه خوبی باشد. آنها اغلب هستند ارائه می دهیم با توجه به ویتامین های غذایی، چرخ دنده معدنی، تقویت می کند های طبیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با های متفاوت کدام ممکن است قابل انجام است علائم خواهید کرد را تسکین دهند، طرفدار کنند.

کتاب‌های تهیه شام ​​ زیادی موجود است کدام ممکن است دستورالعمل‌های مقیاس سرو را برای مبتلایان دیابتی حاضر می‌تدریجی. آنها علاوه بر این رژیم های غذایی دیابتی را اصرار می کنند کدام ممکن است برای شما ممکن است {مفید است}. علاوه بر این متنوع اجتناب کرده اند این سیستم های جدید موجود است کدام ممکن است به دیابتی ها {کمک می کند} رژیم غذایی شخصی را این سیستم ریزی کنند (رژیم دیابتی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان غذای مصرفی را محاسبه کنند.