مشاور شیراز: تعدادی از شخص اجتناب کرده اند کشورهای همسایه مجانی به ایران می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید اجتناب کرده اند چادر حمایت تدریجی
متأسفانه استفاده اجتناب کرده اند شال توسط خانوار های برخی اجتناب کرده اند مسئولان امری نامناسب است کدام ممکن است باعث شده تأثیر مثبتی بر مردمان نداشته باشد.