مرگ غم انگیز مهسا امینی و سه سوال از پلیس
واقعاً از کدام روش معجزه آسای روانشناختی استفاده می کنید تا زنان و دخترانی را که در تمام زندگی خود مورد ظلم قرار گرفته اند به مسیر درست هدایت کنید؟ اگر چنین کیمیایی دارید آن را در اختیار نهادهای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی بگذارید و اگر ندارید و خودتان می دانید که کاری گران قیمت و بی ثمر، با آزادی و شرافت در خور نام و لباس واقعی انجام می دهید. پلیس، همین امروز وسایل خود را جمع کنید و تمام انرژی خود را صرف وظایف اصلی خود کنید که خیر دنیا و آخرت در آن نهفته است.