مرز بین نظارت و دخالت نمایندگان در امور اجرایی مشخص است
رئیس دفتر شورای نگهبان و رئیس نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی گفت: مرز مشخصی بین نظارت و دخالت اعضای شورای اسلامی در امور اجرایی وجود دارد؛ در حالی که در این راستا، نظارت و بازرسی بر انتخابات آذربایجان شرقی مشخص است. اما نباید تمام اقداماتی را که در راستای نظارت و نظارت بر نمایندگان انجام می شود، دخالت بدانیم.