مردمداری، مرد میدان می‌خواهد نه حراف میلیاردی‌بگیر
طی یکی، دو سال اخیر به لحاظ درگیری کشور با مسائلی، چون تحریم‌های ظالمانه و برخی شیطنت‌های داخلی، وضعیت اقتصادی اکثر مردم جامعه با مشکل جدی روبه‌رو شده، به‌گونه‌ای که خیلی‌ها حتی برای تأمین اصلی‌ترین مایحتاج خود با معضلات زیادی مواجهند.