مردادماه امسال بالا معضل افت فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعی آب در ۴ روستای قلمرو هرسین – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانصدیق عزیزی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: تأمین تامین آب شرب ساکنان ۴ روستای خرس محافظت این مجتمع است. الیاسوند فشار کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان این ۴ روستا را همراه خود ضرر مواجه کرد.

وی یکپارچه داد: به همین منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر ضرر این مجموعه، تعهد حفر ۲ حلقه چاه دستی برای استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود آب در نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور آبفای شهرستان در اصل کار مسئله قرار گرفته است. هرسین.

سرپرست امور آبفای هرسین ذکر شد: همراه خود حفر این ۲ حلقه چاه ضرر کم فشاری آب در ۴ روستای این شهرستان کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۹۰۰ نفر گروه دارد برطرف تبدیل می شود.

عزیزی خاطرنشان کرد: حفاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این ۲ حلقه چاه به همان اندازه بالا مرداد ماه به اندازه خواهد انجامید.