مراقبت از نیش حیوانات را ببینید
با افزایش تعداد حیوانات بی خانمان و خیابانی و حمله برخی افراد و کودکان توسط این حیوانات، لازم است پس از برخورد با حیوانات بی خانمان و آسیب رساندن به آنها اقداماتی صورت گیرد. برای مراقبت های اضطراری مربوط به نیش حیوانات به زیر مراجعه کنید.