مدیر جدید کانون حقوق کودک و آموزش و پرورشبیش از ۱۰ روز از انتصاب مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری و جوانان می گذرد. نظرات نویسندگان و فعالان مطرح حوزه کودک و نوجوان در شبکه های اجتماعی بازتاب این انتخاب را داشت، اما مدیرعامل جدید خیلی زود نشان داد که جای نگرانی بیش از تصور است.