مدیران برای جلوگیری اجتناب کرده اند فساد در دماوند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند دماوند، رضا طاهرخانی سرپرست استانداری دماوند امشب در اولین مونتاژ شورای اجرایی شهرستان دماوند در سال ۱۴۰۱ همراه خود ردیابی به ورزش ستاد شرکت ها بازدید در ایام نوروز گفت: نداشتیم. در دماوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص قیمت مرغ {به دلیل} برخی قیمت ها در برخی شهرها بالاست با این حال در دماوند ۳۳ هزار تومان اصولاً گزارش نشده است.

وی {به دلیل} عدم سفرهای نوروزی در ۲ سال قبلی {به دلیل} توسعه آن ردیابی کرد ویروس کروناامسال شاهد افزایش ۵۰ درصدی سفرهای نوروزی در ملت بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: بر ایده تجربیات حدود ۷۲۹ هزار نفر در ایام نوروز اجتناب کرده اند دماوند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اماکن تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دیدن کردند.

سرپرست استانداری شهرستان دماوند ذکر شد: شهرستان دماوند رتبه اول اسکان نوروزی در استان تهران را کسب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشترین انواع اسکان را در اداره رودین داشتیم. خوشبختانه همراه خود وجود افزایش سفرها حتی خوب مورد تخلف دستگاهی گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بدان معنی است کدام ممکن است ستاد شرکت ها بازدید در دماوند اجتناب کرده اند نهایت پذیرایی در ایام نوروز برخوردار {بوده است}.

طاهرانی ضمن احترام اجتناب کرده اند زحمات اعضای ستاد شرکت ها بازدید ذکر شد: در بحث ترتیب بازار اصل ویژه ای صادر شد به همان اندازه تجهیزات های ذیربط ورود مستقیم به مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بازار داشته باشند. نانویانگ نداشتیم؛ گشت مشترک صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدازظهر اجتناب کرده اند پایین بام نانویانگ بازدیدی داشتند کدام ممکن است بر ایده تجربیات نان خوبی در اختیار مردمان قرار نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی های اجباری {در این} زمینه تکمیل شد چرا کدام ممکن است ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر بخش آرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان همراه خود جدیت پیگیری تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به نامگذاری مقام معظم مدیریت برای سال جدید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به نامگذاری مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان مانترا سال، همه تجهیزات ها باید برای باور مانترا سال در دماوند امتحان شده کنند. برای حضور در مانترا سال می توانیم اجتناب کرده اند توان آموزشی دانشکده ها استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های پیش سوراخ بینی شده را در بحث باور مانترا سال در اصل کار قرار دهیم به همان اندازه دماوند {در این} مسیر پیشگام باشد.

شهردار شهرستان دماوند همراه خود خاص اینکه در سه ماهه پایانی سال برخی اجتناب کرده اند مطالبات عجیب و غریب مردمان دماوند کدام ممکن است سال ها بر پایین مانده بود، همراه خود حمایت معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان برآورده شد، گفت: {در این} سه ماهه سال قبلی بخشی اجتناب کرده اند مطالبات عجیب و غریب مردمان دماوند بر پایین مانده بود.

تهرانی برای بازدید اجتناب کرده اند شهرستان کلان وی خاطرنشان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: درمانگاه بستری در کلان مورد عکس بود کدام ممکن است همراه خود پیگیری قابل توجه به همان اندازه نوک سال اجرایی شد. رئیس شورای شهر کلان آنها تاکید کردند کدام ممکن است این درمانگاه ۲۴ ساعته باز است با این حال هیچکس ادراک نمی کرد کدام ممکن است این {اتفاق بیفتد} با این حال همراه خود همت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تقاضا مردمان درمانگاه افتتاح شد کدام ممکن است نماد داد کارها شدنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده امتحان شده قابل توجه می طلبد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولین طراحی

وی در یکپارچه همراه خود خاص اینکه تمامی تجهیزات های دولتی باید طی ۲ هفته بلند مدت این سیستم های شخصی را برای باور مانترا همگانی استانداری ادعا کنند، افزود: سلامت اجرایی یکی اجتناب کرده اند وظایف همه مدیران ادارات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بروز فساد در شهرستان دماوند در سال جاری پذیرفته نمی شود.

سرپرست فرمان شهرستان دماوند ذکر شد: پاسخگویی مستقیم این کار بر عهده مدیران ادارات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حراست باید سرزنده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار قابل توجه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر یکی اجتناب کرده اند کارگران در ادارات اشکال فساد داشته باشد. سرپرست باید آن را همراه خود کارگران شخصی ببرد. خداحافظ محل کار

ترخانی همراه خود خاص اینکه خدمت در مقامات مردم حضرت آیت الله العظمی بی منت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی شمار است، تصریح کرد: مدیران باید همراه خود مردمان صادق باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول ندهند کدام ممکن است {نمی توانند} به {این مهم} برسند.

نوک نامه / ۶۷۰۱۵ / g
این را برای صفحه اول توصیه دهید