مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ۵ فروردین بازگشایی می شوندفرمانده قرارگاه عملیاتی فرماندهی کل قوا در نبرد همراه خود کرونا بر لزوم بازگشایی کلیه مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات آموزشی در پنجم فروردین ماه جاری بر ایده دستورالعمل‌های بهداشتی تاکید کرد.