مخلوط آوری سبزی های نوروزی همزمان همراه خود روز شخصیت در اصفهان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اصفهان، غلامرضا ساکتی مدیرعامل نمایندگی مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همراه خود ردیابی به مخلوط آوری محصولات بی تجربه نوروزی همزمان همراه خود روز شخصیت در اصفهان، اظهار داشت: خودروهای بازیافتی در محل استقرار خودروهای بازیافتی قرار می گیرند. درگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ها اجتناب کرده اند ساعت ۷ صبح روز ۱۳ فروردین در درجه شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوستان ها، نوروزی اجتناب کرده اند ساکنان سبزه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین کیسه های زباله در اختیار ساکنان مکان ها.

وی خاطرنشان کرد: این سبزیجات پس اجتناب کرده اند مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده در معنی کمپوست به تاسیسات تولیدی کمپوست منتقل می شوند.

ساکتی علاوه بر این اجتناب کرده اند ساکنان خواست در روز شخصیت هنگام دسترسی پارک های شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند شهر کیسه های زباله در کنار داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ریختن زباله در پارک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط بزرگراه ها خودداری کنند.

مدیرعامل گروه مدیریت پسماند شهرداری اصفهان همراه خود تاکید بر اینکه در روز شخصیت باید همراه خود هدف مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست به سراغ شخصیت برویم، اظهار داشت: باید در ارتقای سنت زیست محیطی اجتناب کرده اند جمله عدم استفاده اجتناب کرده اند پلاستیک یکبار خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکبار خوردن امتحان شده کنیم. ظروف سال‌ها استفاده می‌شود، زمان می‌برد به همان اندازه در شخصیت تخریب شود.

انتهای پیام/۶۳۰۸۸/ح/
این را برای صفحه اول هدایت دهید