مخالفت صدراعظم آلمان همراه خود تحریم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه
او اظهار داشت کدام ممکن است با توجه به متنوع اجتناب کرده اند کشورهای عضو اتحادیه اروپا کدام ممکن است تا حد زیادی به قدرت روسیه تکیه کن هستند، همین امر صادق است.