محسن هاشمی: تندروها بدانند تاریخ پاک شدنی نیست
محسن هاشمی نوشت: تندروها بدانند تاریخ پاک شدنی نیست، حماسه ای که مردم بزرگ این کشور در دهه اول انقلاب و به بهای سنگین صدها هزار شهید و جانباز خلق کردند قابل مصادره نیست. دوستان واقعی کسانی بودند که صادقانه و خالصانه در جبهه ها جنگیدند.