محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن منصفانه کارکنان اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!
محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن منصفانه کارکنان اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!