متخصص بیماری های عفونی: افراد واکسینه نشده مانند یک بمب ساعتی عمل می کنند
محمدرضا صالحی، فوق تخصص بیماری های عفونی درباره سویه جدید کرونا گفت: Omicron مسری تر از سایر ویروس هایی است که با آن ها درگیر بوده ایم، کووید-۱۹ جهش های زیادی داشته و بسیاری از این جهش ها منجر به سویه های بسیار عفونی و عفونی نشده است. محدود به کشورها هستند.