ما رتبه سوم را در آسیا در بیوداروها کسب کردیم
توانایی در این کره خاکی در لحظه معنای عکس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ها می‌توانند روی ارتفاع‌های قدرتی حساب کنند کدام ممکن است همراه خود بستگی به فناوری‌های نوین در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی. ملت ما همراه خود بهبود نمایندگی های اطلاعات بنیان توانسته است در زمینه فناوری های پیچیده معادل داروهای شخص خاص گام های بلندی بردارد.