ماجرای نامه جدیدترین فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC به فدراسیون فوتبال چیست؟به گزارش وانانیوز، 

صفی‌الله فغانپور با اشاره به نامه جدیدترین فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC به فدراسیون ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شائبه‌ مطرح شده مبنی بر اینکه اگر بند خوب اساسنامه اصلاح نشود، احتمال افتادگی فدراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله کمیته انتقالی غیر از هیأت رئیسه موجود است، گفت: نامه‌ای کدام ممکن است فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC به فدراسیون فوتبال فرستادند، ارتباطی به اساسنامه نداد. این نامه ۲ نیمه بود؛ در نیمه اول، آنها توسعه عزل رئیس سابق فدراسیون را تأیید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مطابق همراه خود اساسنامه دانستند. گفتند هیچ ایراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکالی {در این} موضوع وجود نداشته است.

وی افزود: نیمه دوم نامه هم درمورد به اتفاقات تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در مشهد است. آنها گفتند پیش اجتناب کرده اند این روندی در ایران تحریک کردن شده بود کدام ممکن است طبق آن بانوان در ورزشگاه حضور پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه باید یکپارچه پیدا تدریجی. تأکید کردند ما اتفاقات مشهد را بازرسی کرده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امتیازات خوشایند نبود. باید امتحان شده کنید شبیه به توسعه تحریک کردن شده با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاه را یکپارچه بدهید. در هر مورد دیگر امکان دارد همراه خود تشکیل کمیته‌ای این موضوع را اصولاً بازرسی می‌کنیم به همان اندازه راهکاری برای حضور بانوان در تفریحی‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس تفریحی‌های باشگاهی پیدا شود.

سرپرست دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال تصریح کرد:‌ فیفا اجتناب کرده اند روندی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها تحریک کردن شد تشکر کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است این توسعه یکپارچه یابد. نامه مشترک جدیدترین فیفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید AFC در اتصال همراه خود اساسنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده خوب آن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده با اشاره به ۲ موضوعی بود کدام ممکن است خاص شد.

فغانپور دانستن درباره فینال اصلاح ماده خوب اسناسنامه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: این موضوع در جاری حاضر بحث فیفا نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون هم {به دلیل} اینکه ۱۰ خرداد مجمع عزل رئیس فدراسیون را پیش‌رو داریم در جاری حاضر نمی‌تواند به چنین بحثی ورود تدریجی. اعضای مجمع باید در آن گذشته تاریخی با اشاره به عزل رئیس سابق فدراسیون انتخاب‌گیری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن گذشته تاریخی هم در صورت تایید عزل وی، طبق اساسنامه ۷۰ روز برای برگزاری مجمع انتخاباتی زمان داریم. فیفا این امتیازات را {به درستی} رصد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان ریز قضایای فدراسیون فوتبال ایران هست.

وی افزود: اکنون بحث اساسنامه {در میان} نیست. ضمانت داشته باشید فیفا هم این شانس را {برای درست} شدن تشکیلات فدراسیون تحمیل خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پس اجتناب کرده اند برگزاری انتخابات بحث اصلاح ماده خوب اساسنامه را در مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کنیم. فیفا روی این موضوع اصرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون هم آرزو دارد بند خوب اساسنامه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. هر بار تشکیلات فدراسیون مناسب شود این اتفاقات هم خواهد افتاد.