لیست های آشکار کردن شده بدهکاران بانکی مناسب نیست
سخنگوی کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده اند پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مقامات در راستای شفافیت در نظام بانکی ملت تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اظهار داشت: بانکداری بی نقص نیست.