قیمت گوشت سقوط کرده استموافقت وزارت جهاد همراه خود تحریک کردن سند تقاضا واردات برنج، شکسته نشده الگو افزایشی قیمت گوشت زرشکی، تکذیب عدم وجود شیر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش از حداکثر قیمت {در تابستان} اجتناب کرده اند مهمترین اسبابک ها بود. اطلاعات کشاورزی این هفته.