قیمت مواد شوینده در راه است؟
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران گفت: در مقطعی در سال جاری قیمت مواد شوینده ۲۵ درصد افزایش یافت اما با توجه به اینکه تقاضای تولیدکنندگان برای افزایش ۴۵ درصدی به دلیل افزایش قیمت بوده است. در هزینه های تولید در حال حاضر در حال رایزنی برای افزایش قیمت هستند