قیمت ماکارونی ۵ برابر می‌شود؟
تولیدکنندگان در شرایط حال مطالبه این میزان افزایش قیمت را ندارند، چراکه همراه خود ملاحظه به مشکلات معیشتی افراد همه باید همراه خود هم همکاری کنند.