قانون لباس شخصی
بر اساس لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس که بارها در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی شده و به گفته ابوالفضل عمویی، تاکنون ۵ نسخه در کمیسیون امنیت بررسی شده است، علاوه بر اینکه «مسلحانه» افسران نیرو».، مجاز به استفاده از سلاح در تجمعات غیرقانونی و مسلحانه هستند! تصمیمی که علاوه بر آثار مثبت، می تواند آثار و پیامدهای منفی نیز به همراه داشته باشد، علاوه بر آن محدودیت استفاده از نیروی انتظامی و نیروهای مسلح علیه مجرمان و مجرمان در دفاع از خود و جان، مال و امنیت آنان رفع شود. جامعه. به گونه ای که هر جوان بی تجربه و بی سواد فقط با داشتن سلاح و حضور در تجمعات می تواند به بهانه اینکه با ناامنی سر و کار دارد اسلحه به دست گرفته و تیراندازی کند! ‌