فیلم| روایتی اجتناب کرده اند جاری خوشایند «ایران» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ قلوها
جاری «ایران»، یوزپلنگ ماده کدام ممکن است محور ساختار تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ قلوهایش خوشایند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخستین شکار یوزپلنگ مادر بعد اجتناب کرده اند سزارین هم {انجام شده} به همان اندازه امید‌ها برای کپی کردن این گونه غیر معمول خشمگین نگه دارد.