فیلم | بوسه جنجالی “پاپ” بر پرچم اوکراین
پاپ فرانسیس پرچمی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهر بوچا برای او فرستاده شده بود، باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرفت.