فلسطین تصویر همگرایی ادیان استمحل کار جنبش امل لبنان در ادعا‌ای کدام ممکن است به رویداد روز قدس چاپ شده شد، گفتن کرد فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس به حداقل یک معنا تصویر همگرایی ادیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر نزدیکی مؤمنان است.